Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Scha­gen Groep Gold Stan­daard ver­nieuwd

Sinds 2009 zijn we er­in ge­slaagd on­ze CO2-emis­sie aan­zien­lijk te ver­min­de­ren. Toch sto­ten we nog steeds CO2-uit. Om dit te com­pen­se­ren wer­ken we sinds 2020 sa­men met Fair­Cli­ma­te­Fund en steu­nen we pro­jec­ten in ont­wik­ke­lings­lan­den.

We wil­len de im­pact op het kli­maat ver­klei­nen. Met ons CO2-re­duc­tie­plan zet­ten we tal van maat­re­ge­len in gang, die moe­ten lei­den tot CO2-neu­traal pro­du­ce­ren en wer­ken in 2050. Zie voor actuele gegevens de CO2 prestatieladder.

De CO2-emis­sie die we nu nog niet kun­nen eli­mi­ne­ren, wordt sinds 2020 jaar­lijks in sa­men­wer­king met Fair­Cli­ma­te­Fund ge­com­pen­seerd met Gold Standard-cer­ti­fi­ca­ten.

Dit jaar steu­nen we twee pro­jec­ten

Com­pen­sa­tie­pro­ject in Tsjaad

Van­af 2020 steu­nen we een so­lar coo­ker-pro­ject voor vluch­te­lin­gen in Tsjaad.
Sinds de oor­log in Dar­foer zijn meer dan 200.000 Soe­da­ne­zen ge­vlucht naar buur­land Tsjaad. De­ze vluch­te­lin­gen ver­blij­ven soms al meer dan 15 jaar in vluch­te­lin­gen­kam­pen in de grens­re­gio. Ko­ken op open vuur is één van de ve­le uit­da­gin­gen waar men­sen mee te ma­ken heb­ben. De kam­pen zijn ge­le­gen in een zeer dro­ge re­gio waar wei­nig hout be­schik­baar is. Dit zorgt voor con­flic­ten tus­sen de lo­ka­le be­vol­king en vluch­te­lin­gen die het schaar­se hout no­dig heb­ben om te ko­ken.

Om iets aan dit pro­bleem te doen is in 2005 be­gon­nen met de in­tro­duc­tie van de Coo­Kit So­lar Coo­ker in zes vluch­te­lin­gen­kam­pen. De Coo­Kit is een so­lar coo­ker die met be­hulp van zon­ne-ener­gie ge­bruikt kan wor­den om te ko­ken. Door het ge­bruik van de Coo­Kit hoe­ven vrou­wen en kin­de­ren niet meer het kamp uit om hout te ha­len. Dit be­te­kent een aan­zien­lij­ke ver­be­te­ring van de vei­lig­heid van de vrou­wen én een scho­ne en ge­zon­de rook­vrije ma­nier van ko­ken.

Met dit pro­ject com­pen­se­ren we 4.926 ton CO2

Com­pen­sa­tie­pro­ject in Ke­nia

Van­af dit jaar steu­nen we ook een kook­pro­ject in Ke­nia. Ko­ken in Ke­nia wordt voor­na­me­lijk ge­daan op hout en houts­kool. Hier­door over­lij­den ruim 14.000 men­sen per jaar in Ke­nia door lucht­ver­vui­ling ver­oor­zaakt door ko­ken op open vuur of tra­di­ti­o­ne­le ka­chels. Bo­ven­dien stoot het ko­ken op open vuur veel CO₂ uit. En de voor­raad bos om hout en houts­kool te win­nen neemt snel af. Om dit te voor­ko­men, is ko­ken op bi­o­gas een ide­a­le op­los­sing. Bi­o­gas is een scho­ne ma­nier van ko­ken die le­vens­om­stan­dig­he­den aan­zien­lijk ver­be­tert. En het helpt de ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring te voor­ko­men.

Ko­ken op bi­o­gas is in Ke­nia mo­ge­lijk om­dat dit land als een van de eer­ste lan­den in Afri­ka bi­o­gas ont­wik­kelt. Het is nu zaak om bi­o­gas op gro­te schaal in het land te ge­brui­ken. Fair­Cli­ma­te­Fund steunt met dit pro­ject ook de ont­wik­ke­ling van een bre­de bi­o­gas­sec­tor in het land. Dit doen ze door mid­del van bi­over­gis­ters. Hier­voor hoe­ven geen hout of fos­sie­le brand­stof­fen te wor­den ge­bruikt. Bo­ven­dien kan de over­ge­ble­ven bio-slur­ry van het bi­o­gas­pro­ces als or­ga­ni­sche mest­stof ge­bruikt. Dit zorgt weer voor een gro­te­re op­brengst van ge­was­sen. Door meer groen­ten te ver­ko­pen is er ex­tra in­ko­men voor ge­zin­nen. Een win-win si­tu­a­tie dus op veel ge­bie­den.

Met dit pro­ject com­pen­se­ren we 830 ton CO2

Bron foto’s: FairClimateFund